LANGUAGE:


Appling GIS for Smart City Workshop


           เนื่องด้วย  ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านการพัฒนาเมือง (Smart City Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านการพัฒนาเมืองให้แก่บุคลากรหน่วยงานด้านภาครัฐและภาคเอกชน

             ในการดำเนินงานสัมมนาดังกล่าว จะมีการบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Spatial Analysis และ Locations in General อีกทั้งการ Workshop ทางด้านการประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทดลองใช้โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง

            ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนและหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://goo.gl/forms/YSj9p9KnrYYPi1ea2  

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 40 ท่าน ประกาศรายชื่อ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-470-9720

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าร่วมงาน

 1. นาย กิตติคุณ                กุลทิพย์มนตรี
 2. นางสาว กุลพิธาน์               พูนพิพัฒน์
 3. นางสาว ขวัญฤทัย                             ศรีแสงฉาย
 4. นาย คนุพงษ์                 งามเนตร
 5. นางสาว ครองศิริ                 โอรัญรักษ์
 6. นาย จักรพงษ์                แก้วประเศริฐ
 7. นางสาว จิรวรรณ                คล้ายลี
 8. ร.ต.ท. ชวยศ                    มาดารัตน์
 9. นาย ชาญณรงค์            อรรคพงศ์ธร
 10. นาย ณรงค์เดช              ศิวะแพทย์
 11. นางสาว ณัฐทยา                 โสดยิ้ม
 12. นาย ทรรณชิต               เอี่ยมจิตร
 13. นาย เทอดพงศ์              บุญพันธ์
 14. นาย เทียนชัย                อ่อนอ้วน
 15. นาย แทนชนก               กลั่นทิพย์
 16. นาย ธนพงศ์                  วจิตานนท์
 17. นาย ธนากร                   นาเชียงใต้
 18. นาย ธนาพล                  ภาโสม
 19. นาย ธาณี                     ดาวเรือง
 20. นาย นเรศ                     สีฉาย
 21. นาย นิทัศน์                   นุ่นสง
 22. นางสาว นุจรีย์                    พงษ์เฉลิม
 23. นาย ประโชติ                 ศิริรัตน์
 24. นางสาว ปิยศิริ                    เกิดมีสุข
 25. นาย พงศ์วัฒนะ            สังขธนานนท์
 26. นาย พศิน                     ยามี
 27. นางสาว เพ็ญศรี                  เหลืองอร่ามศรี
 28. นางสาว ภัชรา                     วิสิเขตการ
 29. นาย ภารดา                  ภู่ศิริ
 30. นางสาว ภาวิณี                   เอี่ยมตระกูล
 31. นาง มนต์ธิมา               ใหม่พรม
 32. นางสาว รุจิรัตน์                   รุจิรกุล
 33. นาย วสันต์                    ดอกดวง
 34. นางสาว วีระยา                   จิวศิวานนท์
 35. นางสาว ศรวณีย์                 สิงห์ทอง
 36. นาย ศักดิ์สิทธิ์               ค้ำคูณ
 37. นางสาว ศุภรัตน์                  สมแสน
 38. นางสาว สินีนาฏ                 สัพทานนท์
 39. นาย สิริ                         มุนีอัญชุลีกุล
 40. นางสาว สุกัญญา                พูลเมน
 41. นางสาว สุขุมาภรณ์             แสงสว่าง
 42. นางสาว สุนทรี                    ถิ่นชีลอง
 43. นาย สุภกร                    ศรีตึลานนท์
 44. นางสาว สุลิสา                    พิชญ์เลิศชาญ
 45. นาย อนิรุทธ์                  รัตนอุดม
 46. นาย อภินันท์                 อินทรภักดี
 47. นาย อมาพรรณ             มาศจร
 48. นาง อุษา                      บัวจำนงค์
 49. นาย เอกชัย                   ธีรัทธานนท์
 50. นาย ฮาริส                     โพธิ์ดำ

กำหนดการ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:00-12:00 น.

ณ ห้อง FB306 ชั้น3 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

8:00-9:00        ลงทะเบียน

9:00-9:15        พิธีเปิดงาน

9:15-10:20      การบรรยาย

                         หัวข้อ การประยุกต์ใช้ Spatial Analysis และ Locations in General

                        โดย ดร.ปริเวท  วรรณโกวิท

                         ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

10:20-10:45    พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS

10.45-12.00    การอบรมเชิงปฏิบัติการ

                          หัวข้อ Appling GIS for Smart City