LANGUAGE:


GIS with Smart local Government Workshop


          เนื่องด้วย  ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานท้องถิ่น ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์กับหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละส่วนงาน ได้แก่ สำนักปลัด กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง สวัสดิการสังคม สาธารณสุข กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยภายในงานจะมีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และการฝึกปฏิบัติการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานท้องถิ่น

          ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/8P9NO0mcwPBQG5993  

          หมายเหตุ การเข้าร่วมงานสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และเนื่องจากในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 40 เครื่องเท่านั้น ทางผู้จัดงานจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ลงทะเบียน 40 ท่านแรก สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเองได้  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-470-9720

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.         พิธีเปิดงาน

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.       การสัมมนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0 โดยวิทยากร ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๕  น.      พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.       การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  (ต่อ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น

๑๓.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.       การสัมมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นในแต่ละส่วนงาน ได้แก่ สำนักปลัด กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง สวัสดิการสังคม สาธารณสุข กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

๑๔.๒๐ - ๑๔.๔๕ น.       อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.       การสัมมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)

 ******************************************

 วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  กับ

หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น

๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๕  น.      พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครอง

ท้องถิ่น

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  กับ

หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครอง

ท้องถิ่น

๑๓.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  กับ

หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)

๑๔.๒๐ - ๑๔.๔๕ น.       อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยีด้าน GIS กับหน่วยงานการปกครอง

ท้องถิ่น

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุค Thailand 4.0  กับ

หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)

******************************************

หมายเหตุ : -  กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

  • ห้องประชุม Science Connect อยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารหมายเลข 31
  • ห้องคอมพิวเตอร์ฟีโบ้ อยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารหมายเลข 36
  • สำหรับผู้ที่นำรถมาสามารถนำรถจอดได้ที่อาคารจอดรถหมายเลข 13 โดยมีค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท หรือวันละ 60 บาท