LANGUAGE:


GIS with Health Care Workshop


เนื่องด้วย ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการการบริการอุตสาหกรรมเพื่อสังคม โดยจัดอบรมเชิงวิชาการทางด้านการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

             ในงานสัมมนาดังกล่าว จะมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ให้กับการพัฒนาการให้บริการด้านสาธรณสุข และมีการให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณะสุข เพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

             ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนและหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://goo.gl/forms/LVlhwnTDXI278lcP2 หรือลงทะเบียนด้วยแบบตอบรับเข้าร่วมงานที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม

 

Narumol Ratanakornpun

กิตติพล มงคลงาม

จรรยา เจนประเสริฐ

จิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์

จิรภา มณีรัตน์

จุฑามาส ดิถีเพ็ง

ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล

ชยุตม์ พินิจค้า

ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ์

เดชฤทธิ์ สิทธิบาล

ถิร เกียรติวิวัฒน์

ทองใส คำบาง

ธงชาติ คำมณี

ธนรัช ประทุมวัน

ธนวัต กิจวิเชียร

ธีราพร ธิรามนต์

นลินาสน์ ขุนคล้าย

นารอน แสนทวีผล

ประเมศ แก้วมีศรี

ประสงค์  เตชาภรณ์พงศ์

ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

ปิยเนตร รังเสนา

พงศธร ธารบุญ

พรนิดา นาคทับทิม

ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ

ภูวเนตร ช่วยเลื่อม

มิ่งขวัญ ใจธรรม

ยุทธนา บุราณรมย์

วรรณกานต์ ลิ่มโอภาสมณี

วันเฉลิม สิงหนาท

วิไลวรรณ อธิมติชัยกุล

ศาสตรา ธารรัตนานุกูล

สมนึก สุวรรณวร

สยัมภู ใสทา

สรายุธ พลอาสา

สหกรณ์ พร้อมมูล

สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์

สุคนธ์ พฤทธิประเสริฐ

สุธิดา ทองเจิม

สุภาวดี หอมพลู

อังคณา จัตตามาศ

อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์

อิศิวัฒน์ บัณทราภิวัฒน์

เอกชัย เกิดสวัสดิ์

กำหนดการ

 

8:00-9:00            ลงทะเบียน

9:00-10:30          การบรรยาย

หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดย คุณอำนาจ คำศิริวัชรา

รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข

10:30-10:45        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00        การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศทางในด้านการสาธารณสุข

12:00-13:00        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30        การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ การทำงานด้วยโปรแกรมพร้อมใช้งานเพื่อการจัดเก็บภาคสนามข้อมูลด้านสาธารณสุข (Survey123 เพื่อเก็บข้อมูล)

14.30-14.45        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00        การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อการวางนโยบายและแผนงาน (Web AppBuilder ใส่ screening widget)

หมายเหตุ : -  กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สถานที่จัดงาน